Wednesday, January 16, 2013

Determine Version Of MySQL From Command Line

mysql -V